รายงานอย่างละเอียด

รายงาน

ต.ย. แบบสอบถาม
# แบบสอบถาม
แบบประเมินผลกิจกรรม Open Mind Open Mouth 
การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมีชีววิทยา 
แบบประเมินวันเด็กแห่งชาติ 
การอบรมโปรแกรม EndNote Web 
ธนาคารความรู้ 2 
การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา 
อบรมการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ 
ความพึงพอใจบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
แบบสำรวจความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ IT ครั้งที่ 11 การใช้งานระบบแจ้งซ่อมใหม่ 
แบบสำรวจความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ IT ครั้งที่ 12 
แบบสำรวจความคิดเห็นการอบรมเชิงปฎิบัติการ IT 
test 
แบบประเมินอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการทำรายงาน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการทำรายงานสำหรับนักศึกษา  
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำรายงาน และการเตรียมทำวิจัย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
IT TIP 
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ สำหรับครู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ประเมินระบบประเมินออนไลน์ 
ประเมินระบบประเมินออนไลน์