ข้อคำถาม

เพิ่มข้อคำถาม

หมายเหตุ

- หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่รายการข้อมูลคำถาม
- รายการข้อคำถามที่เป็นตัวอักษรสีแดงไม่สามารถแก้ไข/ลบได้

ค้นหาข้อคำถาม

รายการข้อคำถาม

# ข้อคำถาม วันที่สร้าง
ลักษณะกิจกรรม16/10/2015
ประโยชน์ที่ได้รับ16/10/2015
สถานที่จัดกิจกรรม16/10/2015
วิธีการฝึกอบรม21/10/2015
ระยะเวลาในการอบรม21/10/2015
ความรู้ความสามารถของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม21/10/2015
มนุษยสัมพันธ์ของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม21/10/2015
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์21/10/2015
การนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์21/10/2015
ความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ21/10/2015