พฤติกรรมการใช้บริการ

เพึ่มข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ

กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล

ค้นหาพฤติกรรมการใช้บริการ

รายการข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ

# พฤติกรรมการใช้บริการ รายละเอียด
1ท่านมาใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละกี่ครั้ง1,2,3,4,5
2บริการที่ใช้บ่อยบริการตอบคำถามและการค้นคว้า,บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านเคาน์เตอร์ยืม-คืน,บริการยืม-คืนด้วยเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check),บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ,บริการอินเทอร์เน็ต,บริการยืมระหว่างห้องสมุด,บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย,บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง,บริการที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
3วัตถุประสงค์ในการใช้งานฐานข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)เพื่อทำงานวิจัย,เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ,เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ,เพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์,เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความทางวิชาการ,อื่นๆ
4ช่องทางการรับรู้/การสื่อสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)Facebook,Line ,E-mail ,จอประชาสัมพันธ์,Web site ห้องสมุด ,บริการตอบคำถาม ,การแนะนำบริการ / อบรม,Web board,ระบบบริการตอบคำถามออนไลน์ ,อื่นๆ
5วัตถุประสงค์ในการใช้งานฐานข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)เพื่อทำงานวิจัย ,เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ,เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ,เพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ,เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความทางวิชาการ ,อื่นๆ
6ช่องทางการรับรู้/การสื่อสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)Line ,E-mail ,จอประชาสัมพันธ์, Web site ห้องสมุด,บริการตอบคำถาม ,การแนะนำบริการ / อบรม, Web board ,ระบบบริการตอบคำถามออนไลน์ ,อื่นๆ
7ความถี่ในการใช้งานระบบ OAR Smart Office (งานพัสดุ)1 - 5 ครั้ง/ สัปดาห์,5 - 10 ครั้ง/ สัปดาห์,มากกว่า 10 ครั้ง/ สัปดาห์
8ใช้กับงานในหน้าที่ระบุ
9ใช้กับกลุ่มงานระบุ
10ใช้กับหน่วยงานระบุ
11ใช้ในกรณีอื่นๆระบุ
12ลบ

หมายเหตุ

หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่รายการพฤติกรรมการใช้บริการ