ข้อมูลเบื้องต้น

เพิ่มข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม

กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม

รายการข้อมูลพื้นฐาน

# ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด
1เพศชาย,หญิง
2ประเภทผู้รับบริการนักศึกษา,อาจารย์,บุคลากร,บุคคลภายนอก
3ประเภทบุคลากรตาม OPP1 บุคลากรระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ,P2 บุคลากรระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ,P3 บุคลากรระดับผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน
4ประเภทผู้ใช้บริการตาม OPU1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก
5สถานะลูกจ้าง,พนักงาน,ข้าราชการ
6อายุงานต่ำกว่า 10 ปี,11-20 ปี,21 ปีขึ้นไป
7ระยะเวลาการใช้บริการหอสมุดฯ1-4 ปี,5-9 ปี,10-14 ปี,15-19 ปี,20 ปีขึ้นไป
8คณะ/หน่วยงานที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์,คณะศิลปกรรมศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา,คณะวิทยาการสื่อสาร,คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี,สำนักงานอธิการบดี,สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา,อื่น ๆ โปรดระบุ
9บริการที่ใช้บ่อยบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า,บริการยืม-คืน,บริการโสตทัศนวัสดุ,บริการอินเทอร์เน็ต
10ME02ชื่อ,วันที่ประเมิน
11หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้,ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา,สำนักงานเลขานุการ
12อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,มากกว่า 30 - 40 ปี,มากกว่า 40 - 50 ปี,มากกว่า 50 ปี
13ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี,ปริญญาตรี,สูงกว่าปริญญาตรี
14ประเภทบุคลากรข้าราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,พนักงานเงินรายได้,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ
15ประเภททั่วไป (ตำแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี),วิชาชีพเฉพาะ (ตำแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป),บริหาร (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย เลขานุการสำนัก)
16ระดับการปฏิบัติงานต่ำกว่าปฏิบัติงาน (แม่บ้าน คนงาน),ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน - ชำนาญงานพิเศษ,ปฏิบัติการ,ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ,บริหาร
17อายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี,มากกว่า 5 - 10 ปี,มากกว่า 10 - 15 ปี,มากกว่า 15 -20 ปี,มากกว่า 20 ปี
18ปัจจุบันท่านเป็นนักศึกษา,อาจารย์,บุคลากร,บุคคลภายนอก
19User TypeBachelor Degree,Graduate Student,Lecturer,Supporting Staff,Outside User
20ประเภทผู้รับบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

- หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่รายการข้อมูล