แบบประเมินความพึงพอใจในการนำนวัตกรรมไปใช้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565

ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคาร

ระดับความพึงพอใจในการนำนวัตกรรมไปใช้
รายการ/Topics ดีมาก
Very good
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานจริง
ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับผู้ใช้นวัตกรรม
ประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม
ความสะดวกในการใช้นวัตกรรม
ความปลอดภัยในการใช้นวัตกรรม
ความเหมาะสมของนวัตกรรมในภาพรวม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในการนำนวัตกรรมไปใช้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมไปใช้
ปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมไปใช้


ดูผลการตอบแบบประเมิน