แบบประเมินความพึงพอใจในการนำนวัตกรรมไปใช้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565

ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคาร

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 13 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.91 S.D. 0.286


ระดับความพึงพอใจในการนำนวัตกรรมไปใช้

รายการ Mean S.D. แปลผล
ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานจริง 4.85 0.148 ดีมาก
ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับผู้ใช้นวัตกรรม 4.85 0.148 ดีมาก
ประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม 5.00 0.000 ดีมาก
ความสะดวกในการใช้นวัตกรรม 4.92 0.109 ดีมาก
ความปลอดภัยในการใช้นวัตกรรม 4.92 0.109 ดีมาก
ความเหมาะสมของนวัตกรรมในภาพรวม 4.92 0.109 ดีมาก
รวม 4.91 0.288 ดีมาก

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในการนำนวัตกรรมไปใช้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
 - เพิ่มจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นอัตโนมัติในพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น (1)
 - เพิ่มเครื่องตรวจวัดในจุดอื่นๆ ให้ครอบคลุม (1)

ปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมไปใช้

ปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมไปใช้
 - สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ขัดข้อง (1)
  MS-Word