แบบประเมินกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต วันที่ 15 มีนาคม 2566

หนังสือเรื่อง สร้าง Line sticker ใคร ๆ ก็ทำได้ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก
รายการ/Topics ดีมาก
Very good
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยากให้ห้องสมุดจัด


ดูผลการตอบแบบประเมิน