แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการยืมด้วยตนเอง Mobile Self - Check

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก
Mobile Self Check_Add
รายการ/Topics ดีมาก
Very good
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ท่านพึงพอใจในการใช้บริการยืมด้วยตนเอง Mobile Self - Check อยู่ในระดับใด
Mobile Self Check_Comment
ข้อเสนอแนะหรือความต้องการอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบ เพื่อการพัฒนาต่อไป


ดูผลการตอบแบบประเมิน