แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการยืมด้วยตนเอง Mobile Self - Check

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 28 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 S.D. 0.610


Mobile Self Check_Add

รายการ Mean S.D. แปลผล
ท่านพึงพอใจในการใช้บริการยืมด้วยตนเอง Mobile Self - Check อยู่ในระดับใด 4.64 0.621 ดีมาก
รวม 4.64 0.621 ดีมาก

Mobile Self Check_Comment

ข้อเสนอแนะหรือความต้องการอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบ เพื่อการพัฒนาต่อไป
 - ยืมหนัง (2)
 - - (1)
  MS-Word