ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ

ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ 2566

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29 S.D. 0.645


ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ

รายการ Mean S.D. แปลผล
ท่านมีระดับความพึงใจใน website สำนักวิทยบริการอย่างไร (https://www.oas.psu.ac.th) 4.29 0.654 ดี
รวม 4.29 0.654 ดี

ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
 - หนังสือบางเล่มในระบบระบุว่ามีอยู่ที่ชั้น แต่พอไปหาแล้วไม่มี หรือถ้ายืมทางออนไลน์ก็จะได้ไม่ครบเพราะหนังสือบางเล่มหายไปจากชั้น หนังสือเล่มไหนที่หายไปแล้วควรเอาออกจากระบบ (1)
  MS-Word