ส่วนบนของฟอร์ม


ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 คน
ผลประเมิน 4.29
S.D. 0.645

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
    U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 4 คน  คิดเป็น 10.53%
    U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 18 คน  คิดเป็น 47.37%
    U3 บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน 5 คน  คิดเป็น 13.16%
    U4 บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 9 คน  คิดเป็น 23.68%
    U5 บุคคลภายนอก  จำนวน 1 คน  คิดเป็น 2.63%ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ

รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ท่านมีระดับความพึงใจใน website สำนักวิทยบริการอย่างไร (https://www.oas.psu.ac.th)

4.29

0.416

ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

 - หนังสือบางเล่มในระบบระบุว่ามีอยู่ที่ชั้น แต่พอไปหาแล้วไม่มี หรือถ้ายืมทางออนไลน์ก็จะได้ไม่ครบเพราะหนังสือบางเล่มหายไปจากชั้น หนังสือเล่มไหนที่หายไปแล้วควรเอาออกจากระบบ (1)