แบบประเมินกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต

หนังสือเรื่อง Rope Skills ตอน เงื่อนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.60 S.D. 0.490


รายการ Mean S.D. แปลผล
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4.57 0.225 ดีมาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.71 0.205 ดีมาก
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 4.57 0.225 ดีมาก
สถานที่จัดกิจกรรม 4.57 0.225 ดีมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ 4.57 0.225 ดีมาก
รวม 4.60 0.497 ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
 - ได้รับความรู้และความสนุกจากกิจกรรม แถมนำไปใช้งานได้จริง ขอบคุณวิทยากรและทีมงาน (1)
 - เป็นกิจกรรมที่ดี แต่ฝึกตามไม่ทัน (1)
กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยากให้ห้องสมุดจัด
 - กิจกรรมเย็บปักถักร้อย (1)
  MS-Word