ส่วนบนของฟอร์ม


แบบประเมินกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 คน
ผลประเมิน 4.60
S.D. 0.490

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
    U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 0 คน  คิดเป็น 0.00%
    U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 0 คน  คิดเป็น 0.00%
    U3 บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน 0 คน  คิดเป็น 0.00%
    U4 บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 7 คน  คิดเป็น 100.00%
    U5 บุคคลภายนอก  จำนวน 0 คน  คิดเป็น 0.00%รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

กระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

4.57

0.049

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.71

0.041

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

4.57

0.049

สถานที่จัดกิจกรรม

4.57

0.049

ประโยชน์ที่ได้รับ

4.57

0.049

ข้อเสนอแนะ

 - ได้รับความรู้และความสนุกจากกิจกรรม แถมนำไปใช้งานได้จริง ขอบคุณวิทยากรและทีมงาน (1)

 - เป็นกิจกรรมที่ดี แต่ฝึกตามไม่ทัน (1)

กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยากให้ห้องสมุดจัด

 - กิจกรรมเย็บปักถักร้อย (1)