แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามหนี้สิน

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 58 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.56 S.D. 0.568


ด้านการออกแบบ

รายการ Mean S.D. แปลผล
ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ 4.53 0.156 ดีมาก
การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปของกราฟ 4.52 0.165 ดีมาก
เมนูการใช้งานสอดคล้องกับสารสนเทศที่แสดง 4.57 0.156 ดีมาก
รวม 4.54 0.575 ดีมาก

ด้านเนื้อหา

รายการ Mean S.D. แปลผล
เนื้อหามีความสมบูรณ์และชัดเจน 4.57 0.156 ดีมาก
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ และสะดวกต่อการใช้งาน 4.64 0.133 ดีมาก
เนื้อหามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 4.53 0.156 ดีมาก
ความถูกต้องของเนื้อหา 4.55 0.156 ดีมาก
รวม 4.57 0.546 ดีมาก

ด้านการใช้งานระบบ

รายการ Mean S.D. แปลผล
การใช้งานระบบไม่ซับซ้อน 4.50 0.180 ดีมาก
ความรวดเร็วในการแสดงผลสารสนเทศ 4.50 0.173 ดีมาก
การทำงานของระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน 4.57 0.156 ดีมาก
รวม 4.52 0.615 ดีมาก

ด้านประโยชน์ของระบบ

รายการ Mean S.D. แปลผล
ท่านได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 4.59 0.155 ดีมาก
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระและทรัพยากรค้างส่งเพื่อนำมาดำเนินการในงานติดตามหนี้สินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.57 0.164 ดีมาก
โดยภาพรวมท่านได้ประโยชน์จากระบบ 4.69 0.128 ดีมาก
รวม 4.61 0.544 ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
 - เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกทางได้อย่างดีเยี่ยมทุกท่านจากที่เคยใช้บริการมากว่า 15 ปี  (1)
 - โดยรวมดีมากครับ  (1)
 - ระบบดีแล้วค่ะ ให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการ แต่หากมีอะไรใหม่ๆ ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อให้ดีขึ้นนะคะ ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณพนิตา แวดือรามัน ที่น่ารักมากและอำนวยความสะดวก รวมถึงให้คำแนะนำในการใช้งาน มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเอาใจใส่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ (1)
 - - (1)
 - ดีมากค่ะ (2)
 - ระบบ web ห้องสมุด ออกแบบข้อมูลเนื้อหาค่อนข้างแน่น บางครั้งค้นหายาก (1)
 - ขอให้พัฒนาระบบแบบนี้กับงานอื่นๆด้วย (1)
 - ระบบดี ใช้งานง่าย และดูข้อมูลไม่ยาก ขอให้พัฒนาเว็บไซต์และระบบต่อไป (1)
 - เป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ (1)
 - ภาพรวม ดีมาก ใช้งานง่าย (1)
 - ระบบดีมาก ช่วยแจ้งเตือนให้คืนหนังสือที่ค้างอยู่ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าปรับเยอะ ขอบคุณมากค่ะ (1)
  MS-Word