ส่วนบนของฟอร์ม


แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 12 คน
ผลประเมิน 4.56
S.D. 0.568

เพศ
    ชาย  จำนวน 16 คน  คิดเป็น 133.33%
    หญิง  จำนวน 42 คน  คิดเป็น 350.00%
อายุ
    ต่ำกว่า 20 ปี  จำนวน 1 คน  คิดเป็น 8.33%
    20-30 ปี  จำนวน 22 คน  คิดเป็น 183.33%
    30-40 ปี  จำนวน 7 คน  คิดเป็น 58.33%
    40-50 ปี  จำนวน 14 คน  คิดเป็น 116.67%
    มากกว่า 50 ปี  จำนวน 14 คน  คิดเป็น 116.67%
ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
    U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 16 คน  คิดเป็น 133.33%
    U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 4 คน  คิดเป็น 33.33%
    U3 บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน 15 คน  คิดเป็น 125.00%
    U4 บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 18 คน  คิดเป็น 150.00%
    U5 บุคคลภายนอก  จำนวน 5 คน  คิดเป็น 41.67%ด้านการออกแบบ

รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ

4.53

0.024

การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปของกราฟ

4.52

0.027

เมนูการใช้งานสอดคล้องกับสารสนเทศที่แสดง

4.57

0.024

ด้านเนื้อหา

รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

เนื้อหามีความสมบูรณ์และชัดเจน

4.57

0.024

ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ และสะดวกต่อการใช้งาน

4.64

0.018

เนื้อหามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4.53

0.024

ความถูกต้องของเนื้อหา

4.55

0.024

ด้านการใช้งานระบบ

รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

การใช้งานระบบไม่ซับซ้อน

4.50

0.032

ความรวดเร็วในการแสดงผลสารสนเทศ

4.50

0.030

การทำงานของระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน

4.57

0.024

ด้านประโยชน์ของระบบ

รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ท่านได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

4.59

0.024

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระและทรัพยากรค้างส่งเพื่อนำมาดำเนินการในงานติดตามหนี้สินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.57

0.027

โดยภาพรวมท่านได้ประโยชน์จากระบบ

4.69

0.016

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

 - เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกทางได้อย่างดีเยี่ยมทุกท่านจากที่เคยใช้บริการมากว่า 15 ปี  (1)

 - โดยรวมดีมากครับ  (1)

 - ระบบดีแล้วค่ะ ให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการ แต่หากมีอะไรใหม่ๆ ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อให้ดีขึ้นนะคะ ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณพนิตา แวดือรามัน ที่น่ารักมากและอำนวยความสะดวก รวมถึงให้คำแนะนำในการใช้งาน มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเอาใจใส่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ (1)

 - - (1)

 - ดีมากค่ะ (2)

 - ระบบ web ห้องสมุด ออกแบบข้อมูลเนื้อหาค่อนข้างแน่น บางครั้งค้นหายาก (1)

 - ขอให้พัฒนาระบบแบบนี้กับงานอื่นๆด้วย (1)

 - ระบบดี ใช้งานง่าย และดูข้อมูลไม่ยาก ขอให้พัฒนาเว็บไซต์และระบบต่อไป (1)

 - เป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ (1)

 - ภาพรวม ดีมาก ใช้งานง่าย (1)

 - ระบบดีมาก ช่วยแจ้งเตือนให้คืนหนังสือที่ค้างอยู่ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าปรับเยอะ ขอบคุณมากค่ะ (1)