ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ

ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก
ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ
รายการ/Topics ดีมาก
Very good
ดี
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ท่านมีระดับความพึงใจใน website สำนักวิทยบริการอย่างไร (https://www.oas.psu.ac.th)
ความพึงพอใจ website สำนักวิทยบริการ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ


ดูผลการตอบแบบประเมิน