แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริการขอยืมหนังสือออนไลน์

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริการขอยืมหนังสือออนไลน์ New Version

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ท่านได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามที่ต้องการ
ท่านได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย
ท่านพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ