แบบประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ กิจกรรม “โชว์กึ๋นไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 4”

วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ
   ชาย
   หญิง
สถานะ
   ลูกจ้าง
   พนักงาน
   ข้าราชการ
อายุงาน
   ต่ำกว่า 10 ปี
   11-20 ปี
   21 ปีขึ้นไป
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ความเหมาะสมของระยะเวลา
การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรม
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
โสตทัศนูปกรณ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ท่านได้รับความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการ/กิจกรรม
ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมไปใช้ปฏิบัติ/พัฒนางานได้
โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนานวัตกรรมของท่าน
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้
สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป