การใช้โปรแกรม Turn It in

วันที่ 14 กันยายน 2560

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
วิธีการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการอบรม
ความรู้ความสามารถของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม
มนุษยสัมพันธ์ของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
หัวข้อที่ต้องการอบรมในครั้งต่อไป