แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ IT HELP DESK

ประจำภาคการศึกษา 1/2560

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก
ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องการบริการ
มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
มีการติดต่อประสานงานในการให้บริการ
มีกระบวนการและขั้นตอนการบริการที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
คุณภาพในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ
ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ