แบบสอบถาม การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 7 จุดเน้น ม.อ.

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ
   ชาย
   หญิง
ประเภทผู้ใช้บริการ
   U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   U3 บุคลากรสายวิชาการ
   U4 บุคลากรสายสนับสนุน
   U5 บุคคลภายนอก

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งานฐานข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  เพื่อทำงานวิจัย
  เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
  เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ
  เพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
  เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความทางวิชาการ
  อื่นๆ  
2. ช่องทางการรับรู้/การสื่อสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  Facebook
  Line
  E-mail
  จอประชาสัมพันธ์
  Web site ห้องสมุด
  บริการตอบคำถาม
  การแนะนำบริการ / อบรม
  Web board
  ระบบบริการตอบคำถามออนไลน์
  อื่นๆ  
ด้านการใช้งานฐานข้อมูล
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
ความเร็วในแสดงผลการสืบค้น
ความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูล
การแจ้งปัญหาต่อผู้ดูแลฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
ด้านข้อมูลที่ให้บริการ
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ความถูกต้องของข้อมูล
การจัดเรียงข้อมูลอย่างชัดเจน
การเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม E-book
ความครอบคลุมของหัวเรื่องในการสืบค้น
ด้านการออกแบบหน้าจอการใช้งานฐานข้อมูล
รายการ/Topics มากที่สุด
Very good
มาก
Good
ปานกลาง
Fair
น้อย
Poor
น้อยที่สุด
Very poor
ความชัดเจนของข้อความ
สีสัน ตัวอักษร พื้นหลัง รูปภาพ
การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม