ส่วนบนของฟอร์ม


แบบประเมินกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต วันที่ 15 มีนาคม 2566

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 คน
ผลประเมิน 4.90
S.D. 0.300

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
    U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 0 คน  คิดเป็น 0.00%
    U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 1 คน  คิดเป็น 10.00%
    U3 บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน 1 คน  คิดเป็น 10.00%
    U4 บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 8 คน  คิดเป็น 80.00%
    U5 บุคคลภายนอก  จำนวน 0 คน  คิดเป็น 0.00%รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

กระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

4.90

0.018

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.90

0.018

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

4.90

0.018

สถานที่จัดกิจกรรม

4.90

0.018

ประโยชน์ที่ได้รับ

4.90

0.018

ข้อเสนอแนะ

 - _ (1)

 - อยากให้มีอาหารว่างเพื่อความรีแลกซ์มากขึ้น ???? (1)

 - อยากให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการอบรมที่ดีมากๆๆๆๆค่ะ วิทยากรน้องอิ๋วน่ารักมาก ให้ความรู้ดีมากๆๆๆค่ะ love love ทีมงานทุกคนค่ะ น้องเป้ น้องมุก ???????????????? (1)

กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยากให้ห้องสมุดจัด

 - _ (1)

 - สอนการตัดต่อรูปภาพและวีดีโอ (1)