มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 0 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 0.00 S.D. 0.000