กรุณาใช้โปรแกรม Mozilla Firefox หรือ Google Crome ทำแบบสำรวจเท่านั้น

แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ

คำชื้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน
  ประเภทผู้รับบริการ
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่
     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่
     อาจารย์
     บุคคลากรสายสนับสนุน
     ผู้ใช้บริการภายนอก (ระบุสถานศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด)

  ***หากท่านไม่รับรู้ หรือ ไม่เคยใช้บริการช่องทางการประชาสัมพันธ์ใด ไม่ต้องตอบระดับความพึงพอใจ***

รายการช่องทาง การรับรู้ช่องทาง ไม่เคยใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ
รับรู้ ไม่รับรู้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  Facebook
  1. การประชาสัมพันธ์และการบริการบน Facebook
  2. ความสะดวกและรวดเร็วจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook
  3. ความเหมาะสมและครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  4. ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย
  5. ความถี่ในการสื่อสารผ่านทาง Facebook
  6. ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook
  Email
  1. การประชาสัมพันธ์และการบริการบน Email
  2. ความสะดวกและรวดเร็วจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Email
  3. ความเหมาะสมและครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  4. ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย
  5. ความถี่ในการสื่อสารผ่านทาง Email
  6. ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Email
  Youtube
  1. การประชาสัมพันธ์และการบริการบน Youtube
  2. ความสะดวกและรวดเร็วจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Youtube
  3. ความเหมาะสมและครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  4. ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย
  5. ความถี่ในการสื่อสารผ่านทาง Youtube
  6. ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Youtube
  ป้ายประชาสัมพันธ์
  1. การประชาสัมพันธ์และการบริการบน ป้ายประชาสัมพันธ์
  2. ความสะดวกและรวดเร็วจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ป้ายประชาสัมพันธ์
  3. ความเหมาะสมและครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  4. ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย
  5. ความถี่ในการสื่อสารผ่านทาง ป้ายประชาสัมพันธ์
  6. ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ป้ายประชาสัมพันธ์
  Official Line
  1. การประชาสัมพันธ์และการบริการบน Official Line
  2. ความสะดวกและรวดเร็วจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Official Line
  3. ความเหมาะสมและครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  4. ข้อมูลและข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย
  5. ความถี่ในการสื่อสารผ่านทาง Official Line
  6. ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Official Line

ข้อเสนอแนะ